מלגת המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית
לסטודנטים בתחומי הנדסה ימית ואוקיאנוגרפיה יישומית

מועמד/ת יקר/ה
אנו שמחים על התעניינותך במלגת המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בתחומי הנדסה ימית ואוקיאנוגרפיה יישומית
המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית, חברת נמלי ישראל והטכניון מעניקים מלגות לסטודנטים מצטיינים העוסקים בתחומי הנדסה ימית ואוקיאנוגרפיה יישומית. עד כה השקיעו חברת נמלי ישראל והמכון לחקר הנדסה ימית כמיליון ₪ במלגות לסטודנטים.
מטרת המלגה היא לקדם את המחקר, הידע וההון האנושי הדרוש לטובת הכשרת עתודה מקצועית למכון לחקר הנדסה ימית ולחברת נמלי ישראל

זכאים להגיש מועמדות למלגות סטודנטים בטכניון מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, מהתוכנית הבין-יחידתית להנדסה ימית וסטודנטים מפקולטות רלוונטיות אחרות הלומדים לתואר:

 • דוקטור
 • מגיסטר בנתיב מחקרי
 • תואר ראשון - שנה שלישית או רביעית שהצהירו בכתב על כוונתם להמשיך בלימודים לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי

המלגות יינתנו לסטודנטים העוסקים באחד או יותר מן התחומים הבאים:

 • גלי ים
 • זרימות ימיות
 • אוקיאנוגרפיה
 • מבנים ימיים
 • חומרים, תפקוד, וטכנולוגיה של בניה ימית
 • הנדסה ימית
 • הנדסת נמלים
 • הנדסת חופים
 • מודלים של הסביבה הימית
 • מדידות ימיות
 • ניטור ימי
 • גיאוטכניקה תת-ימית.
 • תכנון במרחב הימי והחופי
נושאים נוספים הקשורים באופן ישיר בלימודים הרלוונטיים לתחומי הנדסה ימית וחופית ושיאושרו ע”י נציג של הוועדה המקצועית שיוסמך לכך.

3.1 סטודנט הלומד בשנה השלישית בלימודי הסמכה – לפי שיקול דעת הפקולטה.
3.2 סטודנט הלומד בשנה הרביעית בלימודי הסמכה – לפי שיקול דעת הפקולטה.
3.3 סטודנט הלומד לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי – 1-3 מנות מלגה חודשיות.
3.4 סטודנט הלומד לתואר דוקטור – 1-3 מנות מלגה חודשיות.
3.5 בכפוף לאישורו של דיקן ביה”ס לתארים מתקדמים, ניתן יהיה להגדיל את מספר מנות המלגה החודשיות מעבר לתקרה המצוינת בסעיפים 3.3 ו-3.4 המפורטים לעיל.
3.6 המלגות תוענקנה לסטודנטים לתקופה של שנה אקדמית (בגין החודשים אוקטובר עד ספטמבר).
3.7 הארכת המלגה תעשה על בסיס הגשת מועמדות חוזרת בתום שנת המלגה הראשונה / האחרונה שאושרה. משתלמים לתואר דוקטור ומשתלמים לתואר מגיסטר שאושר עבורם נושא מחקר, נדרשים להגיש דו”ח התקדמות במחקר מאושר ע”י המנחה. בדו”ח יש לפרט את ההישגים האקדמיים הרלוונטיים. שאר המועמדים נדרשים להגיש גיליון ציונים עדכני הכולל את הציונים בקורסים הכלולים בתכנית כמפורט בסעיף 4.7 להלן, ולצרף מידע על כל הישג רלוונטי נוסף, במידה וקיים.

4.1. המועמדות לקבלת מלגות תוגש לגב' עליזה בלסברג, מרכזת המלגה בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, בליווי כלל המסמכים המפורטים בסעיף 4.8 להלן. לקראת תאריך הגשת המועמדות למלגה ישלח קול קורא שבו יפורטו תאריכי ההגשה. 
4.2 סטודנטים לתארים מתקדמים- דוקטורנטים ומגיסטרים -אשר להם נושא מחקר מאושר, יגישו בנוסף גם העתק של הצעת המחקר.
4.3 סטודנטים בשנה הרביעית ללימודי ההסמכה וכן סטודנטים לתואר מגיסטר אשר אין להם עדיין נושא מחקר מאושר, יגישו תיאור קצר של המחקר המיועד וכן את הסכמת המנחה המיועד בחתימתו על הטופס.
4.4 במקרה של סטודנט לתואר מגיסטר ללא נושא מחקר מאושר, מתן המלגה מותנה באישור הצעת המחקר על ידי ועדת תארים מתקדמים היחידתית ובית הספר לתארים מתקדמים תוך 3 חודשים מיום פרסום שמות הזוכים.
4.5 במקרה של סטודנט בשנה הרביעית ללימודי הסמכה, מתן המלגה מותנה בלימוד לפחות שני קורסים מתוך רשימה א’ (או קורסים רלוונטיים חלופיים על פי בקשה מיוחדת של הסטודנט, שאושרה על ידי נציג של הוועדה המקצועית שיוסמך לכך). ובהגשת בקשה לקבלה ללימודים לתארים מתקדמים – בתחום רלוונטי במהלך שנת המלגה.
4.6 במקרה של סטודנט בשנה השלישית ללימודי הסמכה, מתן המלגה מותנה בלימוד לפחות שלושה קורסים מתוך רשימה א’ (או קורסים רלוונטיים חלופיים על פי בקשה מיוחדת של הסטודנט, שאושרה על ידי נציג של הוועדה המקצועית שיוסמך לכך).
4.7 רשימה א’:
014411 – הנדסת קרקע
016210 – גלי מים
016208 הנדסה ימית (אוקיאנוגרפיה הנדסית)
016209 הנדסת נמלים וחופים
4.8 הבקשה תכלול:

מכתב הגשת מועמדות ובו פרטי הסטודנט ופרטי המנחה

קורות חיים

גיליון ציונים

תיאור קצר של המחקר

מכתב המלצה מהמנחה

תיאור הקשר של המחקר לתחומי העניין הרלוונטיים

הצעת מחקר (אם יש).

רשימת קורסים נוספים שהסטודנט מתעתד לקחת בתחום ההנדסה הימית

חומר רלוונטי נוסף

 

5.1. בחירת הזוכים במלגות תעשה על ידי -ועדה בראשות דיקן הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ובהשתתפות מנכ”ל המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית, נציג מקרב חברי הסגל בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ונציג חברת נמלי ישראל (ונציגים נוספים במידה ונדרשים ע”פ תקנות הטכניון ו/או חנ”י).
5.2 בחירת הזוכים במלגות תעשה על בסיס מצוינות אקדמית ובמטרה לתרום לפיתוח ההון האנושי הדרוש לפיתוח נמלי הארץ ותחום ההנדסה הימית בארץ על מגוון היבטיו.
5.3 הודעות לזוכים תימסרנה תוך חודשיים מהתאריך האחרון להגשת מועמדים.

להגשת בקשה למלגה נא לפנות לגב’ עליזה בלסברג במייל