תנאים כלליים להספקת השירותים והמוצרים

המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע”מ (“המכון” או “נותן השירותים”)

מתן השירותים של המכון בכל מקום ברחבי העולם, יתבצע בתנאים וההגבלות שיפורטו להלן:

בתנאים כלליים אלה, כל השירותים והמוצרים שניתנים ו/או מסופקים על ידי נותן השירותים למזמין השירותים (“המזמין”), המפורטים בהצעת המחיר של נותן השירותים או בהזמנת המזמין (“הזמנה”), יקראו להלן “שירותים”.

1. הסכם
ככל שלא קיים הסכם הקובע אחרת, הסכמת המזמין להצעת המחיר של המכון, בקשר למתן השירותים ו/או התשלום עבורם, תהווה הסכמה של המזמין לתנאים כלליים אלה. המכון לא יקבל תנאים נוספים או שונים מתנאים כלליים אלה. תנאים הכלולים בהזמנה, או במסמך אחר שהוכן על ידי המזמין, הנוספים, המנוגדים ו/או לא עולים בקנה אחד עם תנאים כלליים אלה, ייחשבו כחסרי כל תוקף משפטי. ככל שהמזמין מתנגד להוראה מהוראות תנאים כלליים אלה, על המזמין להעלות התנגדות זו בכתב, בנפרד מכל הזמנה, אשר תיחשב כמקובלת רק לאחר שאושרה בכתב על ידי נציג מורשה מטעם המכון.

2. מחירים
מחירי השירותים המפורטים בהצעת המחיר לא יושפעו כתוצאה מתמחור נמוך יותר שניתן לאחרים. המחירים שצוינו תקפים למשך 30 יום ממועד הצעת המחיר. המכון שומר לעצמו את הזכות לתקן כל טעות סופר. למכון הזכות להעלות את מחיריו בכל עת בהודעה למזמין, כתוצאה משינוי בעלויות המכון, לרבות, אך לא רק, עלייה בעלות החומרים, עלות העבודה, שיעור האינפלציה, שער החליפין וכל שינויים אחרים בתנאי הכלכלה או השוק. ככל שהמכון יסכים לכל שינוי מבוקש בהזמנת המזמין לאחר קבלתו על ידי המכון, המזמין ישלם את כל החיובים הנובעים מהשינוי ובלבד שיהיו בגדר הסביר. כל שינוי הנדסי או אחר של השירותים ו/או הטובין על ידי המזמין יאפשר למכון לעדכן את הצעת המחיר, בקשר לכלל השירותים ו/או הטובין. ככל שבקשה לשינוי תכלול שינוי בדרישה לחומרי גלם ו/או מוצרים אשר נרכשו על ידי המכון עבור המזמין, המזמין ישלם עבור ההפרש בעלויות החומרים. תנאים אלה יחולו על כל ההזמנות שהופקו על ידי המזמין ללא קשר לאופי ההזמנה – סדרתית, בקשה להצעת מחיר, הזמנה קבועה או חד-פעמית.

3. תנאי תשלום
אלא אם צוין אחרת בהצעת המחיר, או באישור ההזמנה על ידי המכון, מלא התמורה תשולם בתוך 30 יום מביצוע השירותים או ממשלוח הטובין, ללא הנחה. ככל שהמכון לפי שיקול דעתו יעריך כי מצבו הכלכלי של המזמין אינו מאפשר מתן שירותים באשראי, המכון יכול לדרוש תשלום מקדמה או תשלום במועד תחילת מתן השירותים ולמכון תעמוד זכות עכבון עד להעברת תשלום התמורה המלא. המכון עשוי לדרוש תשלומים בהתאם לשלבי ההתקדמות, ויהיה זכאי להשעות את מתן השירותים ככל שתשלום שלב מסוים לא יתבצע כנדרש. כל תשלום שלא ייפרע במועדו יישא ריבית פיגורים מצטברת בשיעור של פריים + 6% לשנה, החל מהיום השביעי לאיחור. למזמין לא תעמוד כל זכות קיזוז, או טענה כנגד כל סכום המגיע למכון.

4. מסירה
ככל שלא הוסכם אחרת בכתב, מועד מעבר האחריות לטובין למזמין יהיה במועד מסירת הטובין הקבוע בהצעת המחיר. תאריכי משלוח, אספקה וביצוע השירותים, הם אומדנים בלבד, המחושבים מיום קבלת ההזמנה ו/או אישור הצעת המחיר ובכפוף לקבלת כל מסמכי הדרישה מהמזמין ובכלל האמור, תכניות, תרשימים, מפרטים, מודלים, דגימות ומידע אחר שנתבקש על ידי המכון באופן סביר (“המידע הנדרש”) על מנת לבצע את השירותים או לספק את הטובין וכל עיכוב שינבע כתוצאה מאי אספקת המידע הנדרש יחול על המזמין. המכון לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, ולא תהא למזמין זכות לביטול כל הזמנה עקב עיכובים במועדים או לוחות זמנים כאמור. המכון שומר לעצמו את הזכות לחשב מחדש את מועדי ביצוע השירותים, או משלוח הטובין, עם קבלת ההזמנה. המכון שומר לעצמו את הזכות לחשב מחדש את מועדי ביצוע השירותים, עם קבלת ההזמנה. המכון רשאי לבצע את השירותים, בפעם אחת או בחלקים מעת לעת. למכון תהיה הזכות לקבוע את אופן המשלוח של תוצרי השירותים אלא אם כן נקבע אחרת בהצעת המחיר ו/או באישורו של המכון להזמנה. המזמין לא ימכור, יעביר או יחשוף (באופן ישיר או עקיף) תוצרי מחקר, או נתונים טכניים כלשהם: (1) לכל אדם או גורם המופיע ברשימות בהתאם לחוק איסור מימון טרור, תשס”ה-2005; (2) לכל מדינה הנתונה תחת סנקציות כלכליות; (3) לכל שימוש קצה אסור בהתאם לצו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד לחימה), התשס”ח-2008. המזמין יפטור את המכון מכל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מאי עמידת המזמין בהוראות כל חוק, תקנה או צו כאמור.

5. מיסים
המחיר אינו כולל מס ערך מוסף, לפי שיעורו במועד האספקה או ביצוע השירותים, או מכסים כלשהם, והמזמין יהיה אחראי לכל המסים והמכסים.

6. כוח עליון, עיכוב בלתי נמנע ומחסור
אם המכון אינו מסוגל לבצע את השירותים למזמין בזמן, בגלל כל אירוע שאינו בשליטתו (כולל אך לא מוגבל לשביתות של צדדים שלישיים, אי זמינות של אמצעי אספקה או הובלה, שריפה, שיטפון, החלטת ממשלה, תאונה, או כוח עליון) (“כוח עליון”), זמן ביצוע השירותים יתארך בהתאם והמכון לא יישא באחריות לנזק שייגרם למזמין עקב עיכוב הנובע מכוח עליון כאמור.

7. שינויים
למכון תהא הזכות לבצע שינויים תכנוניים או הנדסיים בחלקים, בציוד, בתהליכים או בביצוע השירותים, אך המכון לא יבצע שינויים במפרט התפעולי או בממדים שאושרו על ידי המזמין. טעויות סופר או טעויות ברישום, יתוקנו על ידי המכון.

8. פגמים; תרופות

אם פריט כלשהו שהותקן כראוי נמצא לקוי בתוך שנה (“תקופת אחריות“) מיום אספקתו, המזמין יחזיר את הפריט למכון בתוך תקופת האחריות. המכון, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, יתקן או יחליף את הפריט הפגום, על חשבונו. פריט ייחשב כ”פגום” אם המכון מצא שהוא פגום, פריט לא ייחשב כפגום ככל שהליקוי עומד בתקן המקובל בתעשייה, או במפרט, או שהשימוש בו היה שלא בהתאם לאמור בהצעת המחיר. המכון לא יתקן או יחליף פריט שנעשה בו שימוש שלא על ידי המזמין. ככל שהמכון יימצא כי הפריט אינו פגום כאמור לעיל עלויות השינוע יהיו על חשבון המזמין. ככל שהמכון יימצא כי הפריט אינו פגום כאמור לעיל עלויות השינוע יהיו על חשבון המזמין.

אחריות זו לא תחול על ליקוי לכאורה הנובע מנזק, הפעלת כוח פיזי לא סביר, ונדליזם, שימוש לרעה, שינויים, שינויים, תוספות או תיקונים שנעשו ללא הסכמת המכון מראש, עומסים חשמליים מוגזמים, חשיפה למים או נוזלים מאכלים או חומרים אחרים, חשיפה לחום מוגזם, או שימוש שאינו כמתוכנן על ידי המכון.

למעט כאמור בסעיף זה, המכון אינו מתחייב באחריות מפורשת או משתמעת כלשהי ביחס לשירותים, לרבות אך לא רק, אחריות לתאימות תוצרי השירות לכל מטרה. המזמין הוא האחראי הבלעדי לקביעת היישום והשימוש הנאות בנתונים, או בתוצרי המחקר. למכון לא תהיה כל אחריות לנזק כלפי המזמין ביחס לשירותים ולא יהיה אחראי לנזקים תוצאתיים, מקריים, מיוחדים, עקיפים או פליליים הנובעים מכל פגם כתוצאה משימוש בתוצרי המחקר, או בנתונים שלא בהתאם להמלצות המכון, לרבות אך לא רק, פגיעה אישית, מוות, נזק לרכוש, רווחים אבודים או פגיעה כלכלית אחרת.
שום הוראה מהוראות תנאים כלליים אלה, לא תתפרש ואין בה כדי להטיל על המכון או על כל הפועל בשמו או מטעמו אחריות כלשהי או כדי לחייבם בפיצויים בגין כל אבדן, נזק או הפסד העלול להיגרם לגופו או לרכושו של המזמין, עובדיו ושל כל אדם אחר הפועל בשמם או מטעמם, או של כל צד שלישי, מחמת מעשה או מחדל, רשלנות, מקרה אסון או כל סיבה אחרת הנובעת מהפרת הוראות תנאים כלליים אלה, והמזמין לבדו יישא במלוא האחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים, למעט במקרים של זדון.

9. בעלות
המכון יהיה הבעלים היחיד של תוצרי השירותים, הנתונים, ותוצרי המחקר עד לתשלום מלוא התמורה.

10. אישורים ותאימות
המכון לא יהיה אחראי לקבלת כל היתר, ביקורת או רישיון, הנדרשים לביצוע השירותים. המכון אינו מצהיר או מתחייב כי השירותים יתאימו לכל חוק, תקנה, או תקן.

11. בטיחות
המזמין יתקין ויפעיל את הטובין ויבצע את כל הפעולות ההנדסיות הנובעות מתוצרי השירותים, כראוי ובהתאם להמלצות המכון, ולא יסיר או ישנה כל אמצעי בטיחות, אזהרה או הוראות הפעלה שהמכון הציב על הטובין או ציוד אחר.

12. קניין רוחני וסודיות
כל ההמצאות (בין אם ניתנות לרישום פטנט ובין אם לאו), מכשירים, טכנולוגיות, רעיונות, שיפורים, תהליכים, מערכות, תוכנה ועבודות אחרות שבוצעו או פותחו במהלך מתן שירותי התכנון, הפיתוח או ביצוע השירותים על ידי המכון, וכל התכניות והמפרטים שהוצגו למזמין על ידי המכון (“קניין רוחני”) יהיו רכושו הבלעדי של המכון. . המזמין ימחה למכון את כל הזכויות, הקיימות או העתידיות בקניין הרוחני. המזמין לא יגלה או ישתמש בקניין הרוחני או מידע כלשהו על עסקיו, או פעילותו של המכון, אלא במידה הדרושה למזמין סביר, לצורך השימוש בשירותים או בטובין.

13. ביטול / סיום
לא תבוטל כל הזמנה של שירותים מכל סיבה שהיא, כולה או חלקה, ללא אישור מראש ובכתב של המכון. במקרה שביטול יאושר על ידי המכון, ככל שלא הוסכם אחרת, המזמין ישלם למוכר (i) את כל העלויות וההוצאות שנגרמו למכון ביחס להזמנה, לפני שקיבל המכון את בקשת הביטול; בתוספת (ii) דמי ביטול בשיעור של 25%; ובתוספת (iii) דמי משלוח וכל הוצאות אחרות שנגרמו למכון ביחס לביטול. במקרה שהמזמין אינו מסכים או משלם עבור השינוי במחירים או בחיובים כמפורט בסעיף 2 להלן, המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ביצוע שירותים או משלוח טובין, או לסיים את ההזמנה הרלוונטית, בהודעה מראש ובכתב בת 60 יום, ללא כל אחריות כלפי המזמין. תנאים אלה יחולו על כל ההזמנות של המזמין, ללא קשר לאופיים.

14. הבטחת תמורה
ככל שהמכון יחשוב שיש לו עילה סבירה לצורך הבטחת התחייבויות המזמין לתשלום, המזמין יספק בטוחה נאותה להבטחת התמורה תוך עשרה (10) ימים מדרישת המכון. כישלונו של המזמין לעשות כן, ייחשב ככשלון תמורה מצד המזמין ויהווה עילה לסיום ההתקשרות. עילות כאמור, יכללו ללא הגבלה, (1) כישלון המזמין לשלם למכון או לבצע כל התחייבות אחרת על פי תנאים כלליים אלה, הצעת המחיר או ההזמנה, (2) חדלות פירעון של המזמין, (3) הרעה במצבו הכלכלי של המזמין לאחר שהתקשר עם המכון (4) כישלונו של המזמין ליתן דוחות כספיים ומידע פיננסי אחר למכון מייד עם בקשת המכון. “הבטחת תמורה” תכלול, ללא הגבלה, מכתב אשראי או ביטחונות אחרים שיהיו מקובלים על המכון, בנוגע לכל חשבון שלא שולם במועדו.

15. פיצוי ושיפוי
המזמין מתחייב לפצות ולשפות את המכון ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, הפסד, והוצאות, במלוא הסכום שיידרש מהמכון ו/או מי מטעמו וכן בעקבות ו/או בקשר עם תביעה בגין האבדן או הנזק או ההפסד או הפגיעה להם אחראי המזמין, וכן בגין כל ההוצאות אשר המכון ו/או מי מטעמו יידרשו לשאת בהן לשם ההתגוננות מפני תביעות כאמור (לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), ובכפוף לכך שהמכון מסר למזמין תוך זמן סביר, הודעה בכתב על התביעה ו/או ההליך ונתן למזמין הזדמנות להתגונן מפניה. בכלל האמור כל תביעה בקשר לפטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים או כל טענה אחרת הנובעת מביצוע השירותים, לפי מפרטי המזמין.

16. זכויות המכון
לא אכף המכון או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לו על-פי תנאים כלליים אלה ו/או מכח הדין, במקרה מסוים או במספר מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות אחרות כלשהן.

17. התיישנות
כל טענה שהמזמין יעלה נגד המכון בגין הפרת תנאים אלה או בגין כל טענה אחרת הנובעת או קשורה לשירותים, לתוכנם, או למסירתם, יש להעלותם תוך שנה מהמועד בו נוצרה עילת התביעה.

18. הדין החל
על תנאים כלליים זה יחול הדין הישראלי בלבד, והם יפורשו בהתאם להוראות דין זה בלבד, הצדדים מסכימים בזאת באופן בלתי חוזר, כי סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים בתנאים כלליים אלה, תהא נתונה לערכאות המוסמכות בעיר חיפה בלבד, ואף ערכאה במדינה אחרת או בעיר אחרת, לא תהיה בעלות סמכות לדון בעניין העולה מכוח תנאים כלליים אלה או הקשורים בהם או נוגעים להם.

19. הסכם ממצה, שינויים
תנאים כלליים אלה ממצים את המוסכם בין הצדדים, ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו בין בכתב ובין בעל-פה, בין במפורש ובין במשתמע, בין הצדדים לפני אישור הצעת המחיר או הפקת ההזמנה, שתנאים כלליים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהם, זאת לרבות כל הסכם קודם שנערך בין הצדדים ביחס להתקשרות זו, אשר יהיה חסר תוקף החל מהפקת ההזמנה או אישור הצעת המחיר. כל שינוי בתנאים כלליים אלה, לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה במפורש ובכתב.